Replacement image used when flash does not load
Miércoles - 1 Diciembre 2021

TOTA LA INFORMACIÓ D'ADMISSIÓ D'ALUMNES CURS 2018-19

 

 
 
ADMISSIÓ
CURS 2018-2019
 
 
 
 
CALENDARI D’ADMISSIÓ
 
 
INFANTIL - PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Presentació de sol·licituds
17 al 24 de maig
17 al 28 de maig
Llistats provisionals
4 de juny
12 de juliol
Reclamacions
4 al 6 de juny
12 al 16 de juliol
Llistats definitius
13 de juny
19 de juliol
Formalització de matrícula
14 al 2 de juliol
19 al 26 de juliol
 
 
HORARI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 
Les sol·licituds s’han de presentar en el despatx de direcció/secretaria del centre, en l’horari següent:
 
DILLUNS: de 9 a 11 hores, i de 16:30 a 17:30 hores
DIMARTS: de 9 a 10 hores, i de 16:30 a 17:30 hores
DIMECRES: de 9 a 10 hores, i de 16:30 a 17:30 hores
DIJOUS: de 9 a 10 hores
DIVENDRES: de 9 a 11 hores
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
 
DOCUMENTACIÓ GENERAL:
Full de Sol·licitud d’Admissió (per duplicat):
o   Ed. Infantil: Annex III (Bis)
o   Ed. Primària: Annex III
o   Ed. Secundària: Annex III
Criteri Renda de la Unitat Familiar: Annex IV (per duplicat)
 
Fotocòpia del Llibre de Família, de tota la unitat familiar.
 
Fotocòpia DNI de l’alumne/a (si te el document expedit), i dels pares o tutors, en vigor.
 
Fotocòpia d’un rebut d’aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer. Certificat d’empadronament, sols en el cas de discrepància entre els domicilis del DNI i els rebuts o contractes de lloguer.
 
Informe de Salut Escolar (es pot presentar al formalitzar la matrícula)
 
 
 
 
 
SITUACIONS ESPECÍFIQUES (SI ÉS PROCEDENT):
 
Fotocòpia del Llibre de Família Nombrosa en vigor
Fotocòpia discapacitat alumne/a o familiar
Fotocòpia del Títol de Família Monoparental
Certificat Simultaneïtat d’estudis (dansa o música)
Acreditació d’esportista d’elit o alt rendiment
Resolució administrativa o judicial on conste l’existència d’acolliment familiar, violència de gènere, terrorisme o desnonament.
 
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
 
GERMANS: Per cada germà matriculat en el centre: 15 punts
PARE O MARE TREBALLADORS DEL CENTRE DOCENT: 5 punts
DOMICILI:
o   Àrea d’influència: 10 punts
o   Àrea limítrofa: 5 punts
RENDA: Igual o inferior a 2 vegades l’IPREM: 2 punts
FAMÍLIA NOMBROSA O FAMÍLIA MONOPARENTAL:
o   General: 3 punts
o   Especial: 5 punts
DISCAPACITAT:
o   Discapacitat de l’alumne/a:
ü Del 33% al 64%: 4 punts
ü Igual o superior al 65%: 7 punts
o   Discapacitat dels pares o germans de l’alumne/a:
ü Del 33% al 64%: 3 punts
ü Igual o superior al 65%: 5 punts
ALUMNAT AMB SITUACIÓ D’ACOLLIMENT FAMILIAR, VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, TERRORISME O DESNONAMENT: Prioritari