Replacement image used when flash does not load
Jueves - 20 Enero 2022

PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018

 

 

 

 

 
PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR.
 
 
 
 
 
 
Dades del centre:
-   Nom: Colegio Santa María
-   Codi del centre: 46006045
-   Direcció: Av. Torrefiel, 15. Ontinyent (València)
-   Etapes educatives: Educació Infantil 2n cicle, Educació Primària, ESO.
ELABORAT PER / ELABORADO POR:
Equip de redacció del pla d’organització de la jornada
REVISAT PER / REVISADO POR:
Equip Directiu
APROVAT PER / APROBADO POR:
Claustre de professors
Consell Escolar
DATA / FECHA:
10/01/2017
DATA / FECHA:
10/03/17
DATA / FECHA:
14/03/2017
-   Contacto: 962380391 / info@colegio-santamaria.esÍndex:
1)   Context
2)   Justificació
3)   Horari General del Centre
4)   Planificació de l’activitat dels docents fins les 17:00
5)   Implicació del professorat del centre en la supervisió de l’activitat no lectiva.
6)   Planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari.
7)   Planificació del servei de menjador.
8)   Previsió d’actuacions formatives per a la comunitat educativa
9)   Previsió del seguiment i avaluació del pla.
 
 
 
 
 
 
  
1) Context del centre.
             L’edat mitjana dels matrimonis és jove, al voltant des 35-40 anys. El nombre de fills es situa en una mitjana de 2 fills per matrimoni.
 
         Pel que fa a la situació laboral des dels últims anys ençà hi ha un elevat nombre d’aturats. Malgrat açò, entre els que sí treballen s’observa un predomini de professions de nivell mitjà (administratius, operaris tèxtils, electricistes, xicotets comerciants, transportistes, funcionaris, caporals de la construcció, etc.) i nivell mitjà-baix (treball en magatzems, obrers tèxtils, cambrers, treballadors en supermercats, neteja, obrers de construcció, etc.) També tenim alguns pocs exemples de professionals lliberals o empresarials.
 
         El col·legi es situa en un barri amb vivendes de nova construcció i matrimonis joves, al costat de cases més antigues amb persones majors; compta amb una sèrie de servicis de recent creació (supermercats, acadèmies de ball, papereries, bars i restaurants, etc.) i molt pròxim a institucions com els jutjats, el conservatori, la universitat, l’ajuntament, la biblioteca, el museu arqueològic, el mercat municipal, el centre de salut, les comissaries de policia (local i nacional), la casa-quarter de la Guàrdia Civil, etc. A més, compta amb dues zones verdes i parcs pròximes al centre.
 
         La plantilla del professorat compta amb un total de 27 professors: 4 en educació infantil, 10 en primària i 13 en l’etapa d’educació secundària.
 
 
Fonamentació legal:
 
Per a la redacció del pla s’ha atés a la següent legislació:
-     LOE - llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació
-     LOMCE (llei orgànica 8/2013 del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa)
-     Ordre 25/2016, de 13 de juny de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació infantil, Educació primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.
-     Resolució de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s’estableix el calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació infantil, Educació primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017/2018.
 
 
 
2) Justificació del pla d’organització.
         Com és lògic, cap persona comença un canvi en l’organització de la seua escola si no té com a objectiu assegurar la millora, en tots els aspectes,  de tots els membres de la comunitat educativa, especialment dels alumnes.
 
         D’uns anys ençà, els mestres del centre observem que el rendiment dels alumnes, la seua capacitat de concentració, en línies generals, és més baixa. A més, és més difícil educar als xiquets perquè sovint no tenen els hàbits de disciplina, esforç i treball que no només s’inculquen en l’escola, sinó també a casa. Que els nostres alumnes aconsegueixen ser autònoms és un objectiu que costa cada volta més d’aconseguir. Els pares, per altra banda, cada volta confien menys en les capacitats dels seus propis fills i supervisen tot el que fan, sense mostrar-los confiança, aconseguint l’efecte contrari al que buscaven.
 
         Així doncs, l’escola, com a font de coneixement i amb una funció propedèutica des de la seua concepció, no pot quedar-se enrere ni fer cas omís dels reptes que el món actual li planteja. La història de les institucions educatives no ha estat mai exempta de desafiaments i dificultats, però l’esperit que ens mou per a educar i acompanyar els nostres alumnes sempre ha sigut més fort que els obstacles que hem trobat en el camí.
 
És per aquest motiu, que el col·legi Santa Maria vol proposar un canvi en l’organització del centre per donar-li una resposta a les inquietuds de les nostres famílies i dels nostres alumnes. El nostre projecte tracta d’aprofitar millor el temps, adaptant-lo al tipus de famílies que ens confien els seus fills i filles, per tal de que puguen passar més temps junts i enfortir llaços. A més, les xiquetes i xiquets podran organitzar millor el seu temps lliure i poder descansar en les hores en les quals és més difícil concentrar-se en tasques intel·lectuals.
 
Així, pel que fa al nostre projecte, els canvis els podríem agrupar en una sèrie d’àmbits de millora:
 
 
 
 
a) Àmbit Pedagògic:
 
Amb l’aplicació de la jornada continua o intensiva aconseguim aprofitar millor les hores d’activitat dels nostres alumnes. Els últims estudis de la neurociència han demostrat que la capacitat d’atenció de les persones va en una sèrie de micro-cicles d’uns 7 minuts de durada i altres més llargs al voltant dels 45-50 minuts.
 
         És per aquest motiu que les sessions de 45 minuts són un encert dins de l’actual organització horària que ens permet la llei. Tanmateix, no totes les sessions de la jornada escolar tenen la mateixa eficiència. A mesura que els nostres alumnes passen hores seient dins de l’aula, la seua atenció va minvant. Aquest grau d’atenció encara és inferior a les hores de vesprada, especialment la primera hora (que al nostre centre es correspon actualment amb la de les 15:30)
 
         Amb el canvi horari aconseguirem traure major eficiència de les hores de la jornada escolar, ja que els alumnes tindrien tres “sessions eficients”  i altres tres en les quals l’atenció seria inferior però no arribarien a ser com les de vesprada, especialment quan comencen els mesos en que augmenten les temperatures (actualment les vesprades ja comencen a ser càlides a partir del mes d’abril)
 
 
b) Àmbit de coordinació:
 
         L’adaptació de l’horari escolar d’infantil i primària ens ajudaria a harmonitzar els horaris entre aquestes etapes i la de l’Educació Secundària Obligatòria, que sí compta amb horari intensiu.
 
         Aquesta coordinació es traduiria, pel que fa a la infraestructura, en un millor repartiment d’espais i una reducció de molèsties pel que fa a entrades i eixides (sorolls excessius per part dels més menuts)
 
         Pel que fa a la coordinació docent, la mesura ajudaria en gran mesura a afavorir les relacions entre els companys i a poder establir establir una vesprada formativa que tinguera una durada més raonable (l’actual acaba a les 7:15 per poder conciliar els horaris dels professors de les tres etapes) El nou horari facilitaria la possibilitat d’assistir a cursos de formació, perfeccionament i innovació curricular que s’ofereixen a nivell extern, ja que el disposar de més temps lliure de vesprada ajudaria a l’assistència a cursos com els d’idiomes, que actualment s’ofereixen en franges horàries a les quals els nostres companys no poden acudir.
 
         A més, augmentant el temps continuat del professorat es pot flexibilitzar més el seu treball i traure un major aprofitament del seu rendiment com a docent, a banda de facilitar la seua conciliació laboral (el 85% del professorat té família, i el 70% té fills menors d’edat o, fins i tot, nadons)
 
         Igualment, oferint aquest nou horari, se li pot donar resposta a moltes de les nostres famílies que treballen i no poden acudir a les tutories dins dels horaris habituals establerts pel centre (normalment es fan a migdia)
 
         Amb el canvi d’horari, a més, seria molt més senzill poder coordinar activitats interetapa, reunir a les diferents comissions i, en definitiva poder treballar de forma conjunta per continuar amb la millora del centre.
 
 
 
c) Àmbit de la convivència:
 
El canvi d’horari pot afavorir la col·laboració entre família i escola, ampliant l'horari d'atenció a pares, donant-los resposta després de les classes i per les vesprades. D’aquesta forma, la necessària tutorització dels seus fills es realitza en un horari més idoni per a les famílies que no han d'estar depenent de dies de festa o permisos.
 
Amb la jornada actual, el temps de menjador és de tres hores, entre les classes del matí i la vesprada, durant aquest temps, tot i realitzant un bon treball per part de tots, és fàcil que apareguin conflictes i problemes de convivència entre alumnes. És una realitat que, el fet de passar més hores amb altres xiquets, pot facilitar que s’originen conflictes. Al finalitzar, els alumnes que s'han quedat al menjador per no poder anar a casa a dinar amb la família, estan més cansats i, fins i tot, més inquiets.
 
La resta d’alumnes, a més, després de les dues sessions que segueixen al pati, tenen un “descans” de 3 hores, per retornar a les 15:30. Aquesta pausa és més gran que les classes de vesprada, i alguns xiquets que tenen massa activitat a migdia poden arribar cansats i sense ganes de fer res de vesprada.
 
 
 
d) Àmbit de la coeducació i la igualtat de gènere:
 
            La principal tasca que la societat encomana a les escoles és la d’educar ciutadans i ciutadanes que siguen capaços de viure en comunitat i ser individus que aporten el seu saber i la seua exemplaritat a la resta de membres, amb la finalitat de millorar la nostra vida en societat.
 
Al nostre centre, des del present curs 2016/17 ens vam conscienciar que era necessària una aposta per els drets i els valors que fan del nostre un món més just i igualitari. Per això hem començat a treballar un projecte que versa sobre les emocions, el coneixement personal i la igualtat de gènere. Tota l’escola treballa uns mateixos continguts i realitza una sèrie de tasques adaptades a cada nivell, que són comunes a tot el col·legi.
 
         Disposar d’espais de temps de vesprada, amb sessions per realitzar activitats complementàries a les realitzades a l’aula, ajudarà a continuar educant als nostres alumnes en el treball en equip, l’ajuda mútua i el respecte cap als demés, especialment pel que fa a la igualtat entre homes i dones.
 
 
 
e) Àmbit de la vida familiar i laboral:
 
         Les famílies, al igual que l’escola, han canviat molt durant les últimes dècades. Fins fa uns anys, encara hi havia moltes famílies en les quals un membre de la mateixa no treballava i podia fer-se càrrec dels xiquets i xiquetes mentre l’altre treballava. Hui dia, la situació de les famílies ha canviat. Al nostre centre observem que hi ha moltes famílies que tenen ambdós progenitors (o en el cas de les monoparentals, a l’únic pare/mare) treballant i que, sovint, els és difícil poder organitzar-se per a tasques tan simples com portar els fills al col·legi o arreplegar-los a les hores del migdia (tant a les 12:30 com a les 15:30)
 
         Així doncs, creem que l’horari continu ajudaria a les mares i pares a conciliar horaris ja que la finalització de les classes a les 14:00 ajudaria a coincidir amb la finalització de l’horari de moltes empreses i comerços. Igualment, la permanència al menjador podria ajudar a aquells xiquets als quals no els pogueren arreplegar abans de les 15:00.
 
         D’altra banda, amb aquest horari afavorim que les famílies passen més temps amb els seus fills i filles, ja que el fet de tindre la vesprada lliure (recordem que l’assistència a activitats de la vesprada seria totalment voluntària) pot facilitar que les xiquetes i xiquets passen més temps amb els pares que sí tinguen disponibilitat horària.
 
         De la mateixa manera, aquesta mesura por ajudar també a coordinar horaris d’atenció amb els pares, ja que en el nostre centre són freqüents els casos que, per motius laborals, no poden acudir a les tutories amb els professors dins de l’horari que el centre determina (solen ser de migdia, en la franja horària de 12:30 a 13:30) A més a més, en cas de que algun pare necessités portar els seus fills al col·legi, aquestos es podrien quedar a càrrec d’algun dels professors encarregats de les activitats extraescolars.
 
 
 
f) Àmbit de la salut:
 
            El benefici del canvi a la jornada contínua és clar. Amb el canvi aconseguiríem una racionalització de les ingestes d’aliments diaris, ja que es podria regular millor la periodicitat en què els xiquets mengen. Per exemple, actualment, els xiquets arriben al col·legi ja desdejunats. A les 10:30 paren per baixar al pati i tenen un temps d’esbarjo. Tots ells aprofiten per menjar un entrepà o alguna altra cosa pareguda. Una volta acaben les classes, hi ha qui se’n va a casa i dina abans de que els seus pares entren a treballar (estarien dinant, per tant, al voltant de les 13:00) i hi ha qui es queda a alguna extraescolar (i dina a partir de les 13:30) i també hi ha casos de xiquets que no dinen fins més de les 14:00 perquè els seus pares no han arribat en cara a casa (i d’aquesta manera passen més de tres hores i mitja des del seu últim menjar)
 
         El canvi d’horari suposaria esmorçar a les 11:00 i a les 13:05 aproximadament fer una activitat d’hàbits saludables per tal de menjar una peça de fruita o allò que es crega convenient per tal de poder finalitzar les classes amb energia suficient i, a partir de les 14:15 ó 14:30, dinar. D’aquesta manera, l’horari ajuda a disposar de quatre menjars al llarg del matí i el migdia, amb unes dues hores de temps entre elles. I és que no hem d’oblidar que, segons el consell donat per part de les autoritats sanitàries, és recomanable fer almenys 5 menjars al dia.
 
         Per altra banda, el canvi d’horari també ens permetrà abandonar les classes en el moment de màxim calor del dia, cap al migdia. Actualment, i donat l’orientació, les dimensions i la quantitat d’alumnes que tenim, és molt complicat donar les classes de vesprada, especialment a partir dels mesos de març o abril. Les vesprades caloroses ho són més en companyia de 25 alumnes, i açò es nota en el rendiment d’ells mateixos, que no poden concentrar-se suficientment i que, de vegades, tenen son i necessiten descansar.
 
 
  
3) Horari general del centre.
 
         L’horari general del centre quedaria establert de la següent manera, segons consta en l’Anex II de l’ORDRE 25/2016, de 13 de juny:
 
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Horari Apertura
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
Horari Tancament
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
Horari Lectiu
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
HNL*
Horari Menjador
14:00-15:30
(2 torns)
14:00-15:30
(2 torns)
14:00-15:30
(2 torns)
14:00-15:30
(2 torns)
14:00-15:30
(2 torns)
H. Activitats extraescolars voluntàries
15:30-17:00
15:30-17:00
15:30-17:00
15:30-17:00
15:30-17:00
Altre horari no lectiu
No hi ha
No hi ha
No hi ha
No hi ha
No hi ha
Mínim
9:00 a 17:00
 
 
 
 
 
HORARI INFANTIL
 
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
9:00-10:45
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball en àrees de coneixements
Treball en àrees de coneixements
Treball en àrees de coneixements
Treball en àrees de coneixements
10:45-11:15
Esplai
Esplai
Esplai
Esplai
Esplai
11:15-12:45
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
12:45-13:00
2n Esplai*
2n Esplai*
2n Esplai*
2n Esplai*
2n Esplai*
13:00-14:00
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
Treball per àrees i àmbits de coneixements
 
         Al llarg d’aquest segon esplai els xiquets d’infantil podran menjar una fruita per tal de continuar la jornada lectiva sense patir fam i, a l’hora de dinar, no estar saciats i poder acomplir amb les diferents menjades que se’ls recomana fer diàriament.
 
 
 
 
 
HORARI PRIMÀRIA
 
 
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
9:00-11:00
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
11:00-11:30
Esplai
Esplai
Esplai
Esplai
Esplai
11:30-13:05
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
Classes
(2 sessions)
13:05-13:15
Activitat hàbits saludables*
Activitat hàbits saludables*
Activitat hàbits saludables*
Activitat hàbits saludables*
Activitat hàbits aludables*
13:15-14:00
Classes (1 sessió)
Classes (1 sessió)
Classes (1 sessió)
Classes (1 sessió)
Classes (1 sessió)
        
*Després de la quarta sessió de classe, els alumnes tindran 10 minuts per a realitzar una activitat relacionada amb l’àmbit de la salut, per tal de conscienciar-los a dur un estil de vida saludable, acostumant-los a realitzar diverses ingestes de menjar al llarg del dia. Al llarg d’aquest espai de temps els alumnes menjaran una peça de fruita, i estaran acompanyats dels professors, per tal d’incidir en la necessitat tindre una dieta sana, equilibrada i que els aporte la suficient energia per acabar en bones condicions la jornada lectiva.
 
 4) Planificació de l’activitat dels docents fins les 17:00
 
L’horari general dels professors d’infantil i primària seria el següent:
Hores
Tipus d’horari
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8:00-9:00
Horari no Lectiu
Escola matinera
Escola matinera
Escola matinera
Escola matinera
Escola matinera
9:00-14:00
Horari Lectiu
Activitats lectives
Activitats lectives
Activitats lectives
Activitats lectives
Activitats lectives
14:00-15:30
Horari no Lectiu
Temps Lliure
Temps Lliure
Temps Lliure
Temps Lliure
Temps Lliure
15:30-17:00
Activitats extraescolars gratuïtes
Activitats extraescolars gratuïtes
Activitats extraescolars gratuïtes
Activitats extraescolars gratuïtes
Activitats extraescolars gratuïtes
17:00-19:30
 
 
Coordinació docent, atenció a famílies, etc.
Vesprada Formativa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5) Implicació del professorat:
 
         Cada dia de vesprada hi haurà dos professors encarregats de la realització de les activitats extraescolars, a més d’un membre de l’equip directiu, que vetlaran per el correcte funcionament de les activitats i de la normalitat dins del centre.
 
         El professorat, amb la votació que es realitze al claustre per implantar el pla d’organització, es compromet a assistir al centre els dies que queden establerts; a vigilar  i que els xiquets facen un bon ús de les instal·lacions i materials del col·legi; a mediar en problemes de convivència que puguen sorgir al centre durant la realització de les activitats; informar a l’equip directiu de qualsevol alteració; acompanyar i tindre cura dels alumnes fins el moment d’abandonar l’escola. A més, el professorat també es compromet a col·laborar en el disseny i posada en marxa de les diferents activitats extraescolars.
 
         El fet de que cada dia les activitats estiguen controlades per almenys dos professors, ens assegura que qualsevol alumne amb NEE puga participar i gaudir de l’activitat extraescolar amb les mateixes condicions que els seus companys.
           
 
 
 
 
6) Planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari:
 
         En el projecte per a l’organització de la jornada escolar incloem una sèrie d’activitats extraescolars que seran gratuïtes per a les famílies i que tenen un triple objectiu ben definit: complementar el treball dels alumnes, estimular altres aptituds i fomentar les bones relacions. Aquestes activitats seran ofertades pel centre en un horari de15:30 a 17:00 h, i es realitzaran sota la supervisió, com a mínim, d’un parell de professors del claustre. A més, la presència d’ambdós professors garantirà la total atenció a aquells alumnes amb NEE que hi participen.
Així, aquestos objectius podrien definir-se més concretament de la següent forma:
 
1. Complementar el treball de les aules en un entorn diferent, més distès i flexible, on l'alumne veja la possibilitat de fer en el centre altres activitats diferents al centre més lúdiques i participatives.
 
2. Estimular i potenciar aptituds relacionades amb la creativitat, expressió corporal i artística, autoestima, autonomia personal, desenvolupament físic i intel·lectual..., així com actituds de companyerisme, ajuda, cooperació, treball en equip, convivència, ordre, hàbits de comportament, responsabilitat...
 
3. Possibilitar les relacions d'amistat i cooperació entre els alumnes, en compartir activitats per les quals tenen afinitat i en les quals van a haver de col·laborar.
 
         Cal destacar que, com que l’assistència a les activitats és voluntària, per a tots aquells alumnes que decideixen assistir, els seus pares hauran de firmar un document de compromís a la seua assistència de forma regular, ja que el principal objectiu que ens marquem amb aquestes activitats és que l’alumne puga aprendre nous coneixements i aptituds de forma lúdica, i per a d’això es necessita una continuïtat en el projecte.
 
         Pel que fa al finançament de les activitats extraescolars, les despeses i necessitats econòmiques, estaran a càrrec del pressupost del col·legi.
 
 
 
 
CHEFS INFANTILS:
 
ETAPES EDUCATIVES: INFANTIL i PRIMARIA
NOMBRE D’ALUMNES: 20
NOMBRE DE PROFESSORS: 2
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ
Una bona educació gastronòmica (i un paladar aventurer i disposat a tastar-ho tot almenys una vegada) comença a l’edat infantil. Proposem activitats divertides i formatives, és una garantia per a introduir als xiquets en el gust per la cuina i oferir als pares una major tranquil·litat vers la cuina de casa, un lloc que pot ser perillós per als més menuts si no es coneix.
El programa es basa en la col·laboració amb els pares com una prolongació de la família i una vertadera conciliació familiar. Intentant donar als seus fills un ambient càlid, ja que a tots ens agrada menjar plats rics, convidar als nostres amics a menjar a casa, regalar un pastís a algú pel seu natalici, aprendre a preparar el nostre menjar per a l’esplai de classe o el tupper del treball per a papa i mama… qualsevol ocasió és bona i tots tenim algun motiu per a cuinar.
OBJECTIUS
Amb els tallers infantils i cursos de cuina per a xiquets pretenem.
Difondre la cuina, ensenyant d’una manera senzilla, elaborant receptes fàcils.
Crear un espai de comunicació i convivència, en un ambient agradable i relaxat, on passar una bona estona cuinant, conèixer a gent nova o compartir experiències amb amics.
Conscienciar als participants, de la importància que és una alimentació sana i equilibrada.
Despertar en els xiquets la curiositat per la cuina i donar-los la possibilitat de que descobreixquen les textures, els sabors i els processos dels aliments.
 
 
CONTINGUTS
Valorar el consum d’una dieta equilibrada com a un factor important al desenvolupament  físic i mental.
Relacionar la dieta correcta amb el manteniment de bons nivells de salut.
 Desenvolupar el sentit de la solidaritat i cooperació aprenent a compartir, evitant el desperdici i el mal ús dels recursos dels que es disposa.
Aconseguir que les famílies adquireixquen la informació necessària per a que fiquen als seus menús diaris una dieta equilibrada.
 Adquirir un conjunt de coneixements que els permeta seleccionar els aliments de manera ben orientada.
 
 
 
METODOLOGIA
A les classes  participaran tots els alumnes en l’elaboració de les receptes. És fonamental descobrir per un mateix els punts de cocció, les textures dels aliments, els punts de sal, el per què tallar els aliments d’una manera o altra…
El taller estarà a càrrec de dos Mestres i tindrà un màxim de 20 participants.
L’espai que s’utilitzarà serà el menjador del col·legi.
 
 
ALGUNS EXEMPLES D’ACTIVITATS SERIEN:
CUINEM AMB ELS AVIS
Ens acompanyen iaios i iaies que hem convidat…per a que ens ensenyen plats tradicionals.
CUINA DIVERTIDA
Es pretén que els xiquets vejen a través de la cuina que amb alguns aliments un poc menys atractius per a ells, com la verdura o la fruita, poden fer plats molt divertits i apetitosos.
HUI CUINA AMB MAMA
És ideal per a iniciar als més xicotets de la casa al món de la cuina. Amb ell aprendran a preparar, cuinar i presentar el menjar amb ajuda dels pares sempre que siga necessari, i a saber d’on provenen els aliments.
DOLÇOS DEL MÓN
S’elaborarien dolços de diferents països. Amb aquest taller, es treballarà el respecte cap a les costums típiques d’altres països, treballant d’aquesta manera la interculturalitat.
 
 
 
 
TALLER DE PERIODISME
ETAPES EDUCATIVES: 3r, 4t, 5é i 6é de Primària
NOMBRE D’ALUMNES: 25 màxim
NOMBRE DE PROFESSORS: 2
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
JUSTIFICACIÓ
 
Aprofitant les sinèrgies que ens proporcionen les xarxes socials utilitzades al Col·legi, una aula informàtica adequada, el material necessari del que es disposa i el treball realitzat a les aules; l'objectiu final no és altre que aconseguir mantindre un canal de vídeo en el qual els propis alumnes donen a conèixer totes aquelles notícies i activitats en les que participa el Centre.
 
D'aquesta manera, a més a més de realitzar un treball de recerca d'informació i investigació, l'alumne serà creador de textos, editor de vídeos i presentador de les notícies baix la supervisió del professorat.
 
OBJECTIUS
 
- Potenciar  l’ús responsable i formatiu de youtube a les aules.
- Aproximació als textos periodístics, la recerca d'informació i la redacció
- Desenvolupar propostes educatives innovadores.
- El coneixement per part de l’alumne, del treball que es fa al seu col·legi.
- Valorar l’esforç de tots els alumnes que participen en aquest taller.
- Tenir un sentiment de pertinença a una comunitat educativa.
 
CONTINGUTS
 
- Textos periodístics, la recerca d'informació i la redacció.
- Gravació i edició de vídeos.
- Coneixement de tot el treball que realitzen els companys del seu col·legi.
- Creació d’un sentiment de pertinença a una comunitat “el seu col·legi”.
 
METODOLOGIA
 
Es pretén que el canal de youtube que es cree al col·legi done un servei d’expansió d’informació propera a la gent del barri i arribe a tindre un valor públic i social, és a dir, dur a terme un  APRENENTATGE-SERVEI.
 
Es treballaria en dues sessions setmanals. En una d'elles es treballa l'aproximació als textos periodístics, la recerca d'informació i la redacció. En l'altra la presentació del treball, la gravació i l'edició de vídeo.
 
Es tracta de que tots els alumnes participen de les dues parts amb la intenció de que arriben a una “especialització” en la tasca que millor desenvolupen.
 
El nombre de professors dependrà del d'alumnes que vulguen formar part del projecte, però sempre atenent a grups el més reduïts possible. No hi ha un màxim d’alumnes
 
Els espais i material necessari serà:
 
* Aula d'informàtica (ordinadors, connexió a internet...)
* Espai dedicat exclusivament a la gravació.
* Càmeres de fotografiar i vídeo.
* Tots aquells que vagen sorgint com a necessaris.
 
El projecte es completarà amb xerrades amb professionals de la informació i visites a diferents mitjans de comunicació locals.
 
 
 
LLETRES LÚDIQUES
ETAPES EDUCATIVES: Infantil i Primària
NOMBRE D’ALUMNES: 25 màxim
NOMBRE DE PROFESSORS: 1-2
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ:
        Aprofitant que els propis mestres dels nostres alumnes són els encarregats de tindre cura d’ells i oferir-los activitats, una d’aquestes serà un taller en el qual els alumnes que ho necessiten, podran practicar jocs amb el llenguatge, i així poder ampliar vocabulari i millorar la seua expressió oral i escrita.
 
        Així, als continguts curriculars que s’imparteixen al llarg de la jornada lectiva, els alumnes podran sumar tots aquells que aprenen amb activitats més dinàmiques i relacionades amb la literatura, la poesia o els còmics.
 
 
 
 
OBJECTIUS:
 
- Fomentar l’estima per la lectura en els nostres alumnes
- Fomentar l’ús adequat del llenguatge
- Millorar en la participació activa en la classe
- Aprendre a respectar les opinions i valoracions dels altres
- Millorar la gramàtica
- Guanyar vocabulari
- Millorar l’expressió oral i escrita
 
 
CONTINGUTS:
 
- Lectura d’obres literàries adaptades
- Treball cooperatiu sobre llenguatge
- Anàlisis de paraules
- Lectures compartides
- Expressió d’idees i opinions
- Entrenar l’atenció i l’escolta activa
- Activitats de conta-contes
 
METODOLOGIA
        Com que el nivell dels alumnes serà molt variat, es repartiran els assistents en diferents grups, distribuint-los per franges d’edat semblants, de forma que tots puguen treballar de manera similar.
 
        El professor guiarà una sèrie d’activitats que porte als xiquets a entendre com construïm el llenguatge i com es pot arribar a composar obres escrites, aprenent el gust per la redacció i l’expressió de les seues pròpies idees i pensaments.
 
        D’altra banda, volem fomentar l’expressió oral en els nostres alumnes, així com la tolerància i el saber valorar les opinions i idees d’altres persones, compartint experiències i coneixements, contant i escrivint històries.
 
        A més, com que la gramàtica és fonamental per saber escriure correctament, hi haurà xicotetes nocions bàsiques que guiaran algunes de les sessions, en les que s’enllaçarà el treball d’una determinada paraula conflictiva o d’una lletra, amb l’elaboració d’històries o contes.
 
 
 
MATEMÀTIQUES DIVERTIDES
 
ETAPES EDUCATIVES: INFANTIL i PRIMARIA
NOMBRE D’ALUMNES: 25
NOMBRE DE PROFESSORS: 1-2, que poden repartir als alumnes en dos grups.
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
 
JUSTIFICACIÓ:
 
          Els números són una part fonamental de la nostra vida. Els emprem en quasi totes les nostres activitats quotidianes: a l’hora de contar diners per anar a fer la compra, quan mesurem quantitats en la cuina, quan contem els amics que podem convidar a una celebració... Els números són necessaris i els nostres alumnes han d’estar familiaritzats amb ells des de ben menuts.
 
        És per això que cal aprofitar vesprades d’activitats extraescolars com aquestes per ensenyar als nostres alumnes la seua importància i la necessitat d’aplicar la lògica i la resolució de problemes de forma inventiva, així com practicar càlculs mentals bàsics i ràpids per afrontar millor les diverses situacions que la vida ens planteja.
 
 
OBJECTIUS:
 
- Millorar en càlcul mental
- Aprendre a aplicar raonaments lògic-matemàtics
- Agilitzar la resolució d’operacions
- Millorar la comprensió i resolució de problemes
- Aprendre a treballar de forma cooperativa
- Valorar les aportacions i idees dels altres, treballant de forma cooperativa
 
 
 
CONTINGUTS:
 
-   Problemes de lògica
-   Operacions de càlcul mental
-   Comprensió i resolució de problemes
-   Treball cooperatiu enfocat a la resolució de problemes
-   Curiositats matemàtiques
-   Aprenentatge manipulatiu
-   Matemàtiques per al dia a dia: la casa, el supermercat, etc.
 
 
METODOLOGIA
 
        Com que tindrem alumnes de diversos nivells, els distribuirem per grups d’edat semblants, de forma que puguen treballar amb xiquets amb un nivell semblant de coneixements.
 
        En aquest taller volem donar-li molta importància al treball cooperatiu, ja que en àrees com les matemàtiques és fonamental saber apreciar les aportacions del altres, ja què qualsevol persona pot donar-li un altre punt de vista per a la resolució d’un problema o una incògnita. Si volem fomentar l’escolta activa, aquest és un dels camins que hem de seguir.
 
        A més, l’orientació de l’activitat és que els xiquets associen les matemàtiques com alguna cosa més que una matèria de classe, un aspecte més de la seua vida. Així, una part important de l’activitat serà buscar la relació de les matemàtiques amb les diferents realitats que ells viuen a diari, com és anar a fer la compra o mesurar els ingredients per a preparar un dinar. A aquest objectiu ajudaran molt les TICs, ja que es poden emprar per buscar informació, preus, mesures, etc.
 
 
 
TALLER DE TEATRE
 
ETAPES EDUCATIVES: INFANTIL, PRIMARIA
NOMBRE D’ALUMNES: 25
NOMBRE DE PROFESSORS: 2
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ
 
És un taller, on de la forma més artesanal possible intentarem introduir-nos en el món de la dramatització i el teatre, creant els nostres propis decorats, vestuari, fins i tot obres teatrals originals o adaptades a les nostres necessitats i personalitat com a grup.
El projecte de Taller de Teatre, té com a base dos conceptes fonamentals: la dramatització i la dramàtica creativa.
La dramatització permet conjuminar els recursos lingüístics, corporals, plàstics i Rítmic-musicals. Treballant cadascun per separat per a després desembocar en un mateix fet teatral.
La dramàtica creativa:
-El que més interessa és poder estimular el recorregut experimental dels xiquets per les diverses etapes del procés, encoratjat les manifestacions personals de cadascun.
-Aquest taller permet a l'alumne una exploració i interpretació més profunda de si mateix i de la realitat circumdant.
-Involucra a la persona de forma integral en la seua expressió oral, corporal, emocional i psíquica.
-Afavoreix actituds solidàries i de respecte a un grup de treball, i a les idees dels altres.
-El taller tracta de fomentar la creativitat, la imaginació i, sobretot, el benestar i el desenvolupament personal dels xiquets.
-Estimular la presa d'iniciativa i la utilització dels recursos dramàtics, corporals, plàstics, visuals, escenogràfics…
-Tindrà caràcter inclusiu, procurant les corresponents mesures d’atenció a la diversitat.
 
 
 
 
OBJECTIUS
 
-Prendre consciència i desenvolupar les possibilitats expressiu-comunicatives de cadascun.
-Acostar-nos, a través de l'experiència pràctica i personal, al fet teatral.
-Formació d'hàbits i habilitats escèniques.
-Desenvolupament d'una consciència de treball en equip.
-Afavorir el desenvolupament personal de l'alumne i estimular la seua creativitat.
-Aprendre a relaxar-se i respirar.
-Exercitar la capacitat de concentració i atenció.
 
 
 
 
ACTIVITATS
 
-Exercitar la posada a punt corporal, vocal i rítmica
-Treballar en coordinació amb l'altre
-Desenvolupar habilitats plàstiques
-Dramatitzar segons un procés donat
-Identificació dels diferents elements dramàtics d'una forma    globalitzadora
-Organitzar una representació o mostra final
-realitzar diferents formes d’interpretació (titelles, ombres, persones,...)
 
 
 
 
METODOLOGIA
 
El que més interessa és poder estimular el recorregut experimental dels xiquets per les diverses etapes del procés, encoratjat les manifestacions personals de cadascun.
Al final del taller s'oferirà una mostra-espectacle del resultat del taller. Aquests moments tindran lloc en Nadal i a final de curs
Hi haurà un repartiment de “rols”, amb creació d'equips i de funcions que ajuden a concretar la creació de la mostra.
El mètode a seguir és el de la creació participativa.
 
 
 
 
EMOCIÓnArT
 
ETAPES EDUCATIVES: INFANTIL PRIMARIA
NOMBRE D’ALUMNES: 25
NOMBRE DE PROFESSORS: 2
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ
 
És un taller basat en la relació entre les emocions-tradicions i l’art.
Té com a base dos conceptes fonamentals: el coneixement i desenvolupament d’algunes de les nostres tradicions i el coneixement i desenvolupament d’algunes de les tècniques artístiques .
Dins de les tradicions contarem amb:
Gegants i cabets, falles i jocs populars, fent coincidir amb el primer trimestre en les festes locals de la Puríssima,  segon trimestre les festes de les falles i la setmana cultural del tercer trimestre .
-Aquest taller permet a l'alumne una exploració i interpretació més profunda de si mateix i de la realitat circumdant.
-Afavoreix actituds solidàries i de respecte a un grup de treball, i a les idees dels altres.
-El taller tracta de fomentar la creativitat, la imaginació i, sobretot, el benestar i el desenvolupament personal dels xiquets així com el coneixements de les nostres tradicions.
-Estimular la presa d'iniciativa i la utilització dels recursos plàstics adequats.
-Tindrà caràcter inclusiu, procurant les corresponents mesures d’atenció a la diversitat.
 
 
 
 
 
OBJECTIUS
 
-Prendre consciència i desenvolupar les possibilitats expressives de cadascun.
-Acostar-nos, a través de l'experiència pràctica i personal, a les nostres tradicions.
-Formació d'hàbits i habilitats tradicionals i plàstiques.
-Desenvolupament d'una consciència de treball en equip.
-Afavorir el desenvolupament personal de l'alumne i estimular la seua creativitat.
-Aprendre a conviure i gaudir de les tradicions.
-Exercitar la capacitat de concentració i atenció.
 
 
 
 
 
ACTIVITATS
 
-Buscar informació de les diferents tradicions (gegants i cabets, falles i jocs tradicionals).
-Treballar en coordinació amb l'altre
-Desenvolupar habilitats plàstiques.
-Realitzar una producció o mostra final de trimestre.
-Realitzar diferents formes de representació i producció.
-Utilització i coneixement de diferents materials reciclats.
 
 
 
 
METODOLOGIA
 
Estimular el recorregut experimental dels xiquets per les diverses etapes del procés, encoratjat les manifestacions personals de cadascun.
Al final del trimestre s'oferirà una mostra del resultat del taller. Aquests moments tindran lloc en Festes de la Puríssima, Falles i setmana cultural.
Hi haurà un repartiment de “rols”, amb creació d'equips i de funcions que ajuden a concretar la creació de l’obra artística.
El mètode a seguir és el de la creació participativa.
 
 
 
 
 
COSTUMS I TRADICIONS POPULARS D’ONTINYENT
 
ETAPES EDUCATIVES: INFANTIL i PRIMARIA
NOMBRE D’ALUMNES: 25
NOMBRE DE PROFESSORS: 1
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
 
 
CONTINGUTS:
 
1. Gastronomia
2. Balls populars (gegants i cabets)
3. Edificis històrics
4. Costums que s’han perdut
5. Jocs
6. Noms de carrers
7. Cançons
8. Refranyer popular
9. Llegendes i contes
10. Fonts d’Ontinyent
11. Les festes patronals
12. Les festes dels barris
 
 
 
 
OBJECTIUS:
 
Aquesta activitat té com a finalitat i objectiu principal posar en valor el nostre patrimoni cultural, tan arrelat i inherent a la nostra forma de ser i viure.
1. Conéixer les costums i tradicions de la nostra localitat.
2. Recordar-les per donar-les a conéixer i que perduren al llarg del temps.
3. Valorar-les com a nostres i gaudir d’elles.
 
 
 
METODOLOGIA:
 
-Treball d’investigació, preguntant a mares i pares, iaios, etc.
-Convidar-los a participar en xerrades, conta-contes, col·loquis, etc.
- Treball cooperatiu entre alumnes de diferents edats.
- Visionat de vídeos i audicions per realitzar danses.
- Elaboració de llibres sobre les tradicions i costums, i altre sobre receptes.
- Expressió corporal mitjançant la dansa.
- Elaborar un calendari de festes i costums
 
 
 
 
COR
 
ETAPES EDUCATIVES: 3r, 4t, 5é i 6é de Primària
NOMBRE D’ALUMNES: 50
NOMBRE DE PROFESSORS: 1
HORARI DE L’ACTIVITAT: 15:30h A 17:00h
 
 
JUSTIFICACIÓ
 
        El projecte del cor ve desenvolupant-se des de fa més de deu anys a càrrec del professor de música de primària, que és també el director del cor. La seua tasca formant als alumnes en cant i interpretació vocal és més que reconeguda a nivell municipal i ha donat fruits tan valuosos com el musical Simba el nuevo rey i la participació del cor en multitud de concerts i certàmens.
 
 
 
CONTINGUTS
 
            Els alumnes bàsicament estan aprenent nocions de vocalització i interpretació, de lectura i llenguatge musical, així com nocions bàsiques de solfeig.
 
 
 
OBJECTIUS
 
-Fomentar la convivència escolar entre tots els integrants de la comunitat educativa.
-Fomentar el treball cooperatiu.
-Desenvolupar la creativitat musical.
-Integrar a tots els estaments de la comunitat educativa.
 
 
ACTIVITATS
 
Aquesta activitat consistirà en assistir al assatjos setmanals, que comprenen una part d’aprenentatge de vocalització i imposta de veu, i una altra part de l’activitat consisteix en l’aprenentatge de diferents peces musicals.
 
 
 
METODOLOGIA
 
        La metodologia és molt activa, ja que els xiquets i xiquetes són protagonistes de la mateixa amb la seua veu. A més, afavoreix la cooperació entre els alumnes, perquè només s’aconsegueix que una peça musical sone adequadament quan s’harmonitzen totes les veus.
 
 
ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
 
        L’Ajuntament ha manifestat la seua voluntat “d’estudiar possibles models d’organització d’activitats extraescolars, així com modificar , si escau, els horaris de les activitats esportives oferides per l’Ajuntament, cas que la modificació de l’horari escolar a jornada contínua s’extenguera a tots els centres de la localitat.” (Consultar arxiu anexe al pla “Informe Ajuntament”)
        Si hi haguera una confirmació per part de la regidoria, aquestes activitats s’inclourien dins del pla del col·legi com una altra activitat extraescolar més.
 
 
 
  
7) Planificació dels serveis complementaris de menjador
 
Al nostre centre l’horari de menjador serà el següent:
 
De 14:00 a 15:00 es realitzarà el primer torn de menjador per als alumnes d’infantil i primària.
De 15:00 a 15:30, ja que els alumnes d’ESO acaben més tard, serà el segon torn de menjador per a l’alumnat de secundària.
 
Així doncs, el servei de menjador s’estendrà des de les 14:00 fins les 15:30, en dos torns en total.
 
El servei de menjador del nostre col·legi és contractat a una empresa de càtering que és la responsable de portar el menjar al centre tots els dies i disposa d’una persona que, amb l’ajuda d’altres dos monitores del centre, serveixen el dinar als xiquets i netejen les instal·lacions al finalitzar el temps de dinar.
 
El servei de menjador busca aconseguir una sèrie d’objectius respecte a l’educació alimentària:
 
-       Adaptar a l’alumnat a una diversitat de menús.
-       Garantir una dieta equilibrada, sana i adequada a l’edat.
-       Conèixer les qualitats de la dieta Mediterrània.
-       Ser conscients del valor nutricional dels aliments.
-       Adquirir bons hàbits de comportament a la taula.
-       Aprendre a tindre una bona postura corporal per a dinar.
-       Utilitzar els coberts correctament.
-       Aprendre a ajudar als altres col·laborant amb el servici i a l’hora de dinar.
 
 
 
A més, hi ha una sèrie d’objectius pel que fa a l’educació en el temps lliure.
 
-       Afavorir una convivència adequada entre companys i companyes, fomentant el respecte als altres i la tolerància.
-       Estimular bons hàbits de comportament, de joc i de conversa.
-       Fomentar els jocs a l’aire lliure així com els de taula.
-       Potenciar i respectar els moments de descans. 
8) PREVISIÓ D’ACTUACIONS FORMATIVES PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA:
 
         El nostre centre realitzarà accions formatives per a la comunitat educativa, tal i com ja ve fent-se des de fa anys. Així, les accions formatives serien les següents:
 
 
- Seminaris de treball que es puguen proposar per a professionals de centres que participen de la jornada contínua.
- Cursos de formació previstos cada curs a partir del Pla Anual de Formació.
- Cursos de perfeccionament de l'anglès.
- Curs d’innovació educativa.
- Permaneixerem en contacte amb el CEFIRE de Xàtiva per tal d'informar i promoure la formació entre el professorat.
- Classes d’anglès per a pares.
-Tertúlies dialògiques entre mestres i pares.
- Escola de pares. S'avaluarà la necessitat de formació de les famílies a partir de les mancances o motivacions que vagen sorgint. Alguns dels exemples de la formació que s'estan realitzant els darrers cursos són les xerrades d’hàbits d’autonomia personal dels xiquets d’infantil, xerrades sobre perills en la xarxa (web), prevenció de l’assetjament escolar i qualsevol altra que puga ser demandada pels pares.
 -Respecte als alumnes, la formació que es durà a terme comprén les següents temàtiques: salut buco-dental, alimentació saludable, prevenció del consum de substàncies tòxiques, , educació vial; i qualsevol altra que, al llarg del curs puga aparèixer.
 
 
 
  
9) Previsió del seguiment i avaluació del pla.
 
        El pla d’organització de la jornada ha de ser revisat tots els anys, ja que el col·legi està en l’obligació de prendre mesures en tot allò que siga millorable. És per aquest motiu que el pla es revisarà des de diferents àmbits. Els responsables d’avaluar-lo seran els membres de la comunitat educativa: famílies, alumnes i professors.
 
-       Les famílies de les etapes d’Infantil i Primària rebran una enquesta per tal d’avaluar el pla.
-       Els alumnes de 5é i 6é d’EP també seran consultats mitjançant una enquesta.
-       Els professors aniran opinant sobre els seu desenvolupament quan acabe cadascun dels trimestres, en un claustre, i al finalitzar el curs se’ls consultarà mitjançant una enquesta.
-       El consell escolar, de forma trimestral, en reunió, podrà fer aportacions de millora i sugerències, en relació als diferents àmbits de millora que el projecte planteja.
 
Així doncs, el nostre projecte es fonamenta en una sèrie d’àmbits de millora que plantejàvem en la justificació del mateix, i que fonamenten els diferents ítems que presenten les enquestes:
 
-     Àmbit pedagògic 
-     Àmbit de convivència 
-     Àmbit de coordinació. 
-     Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere 
-     Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral 
-     Àmbit de la salut
 
Tenint aquestos àmbits en compte, les enquestes que les famílies i alumnes omplirien serien les següents:
 
 
 
 
  
MODEL D’ENQUESTA PER A LES FAMÍLIES.
 
Valoreu del 0 al 3 els següents ítems (0=molt en desacord, 3=molt d’acord)
 
ÍTEMS QUE AVALUAR
Valoració
Àmbit d’aplicació
0
1
2
3
L’aplicació de la jornada continua ha sigut positiva a l’etapa d’infantil.
 
 
 
 
L’aplicació de la jornada continua ha sigut positiva a l’etapa de primària.
 
 
 
 
Projecte de l’organització de la jornada escolar
0
1
2
3
Millora el rendiment del nostre alumnat.
 
 
 
 
S’aprofita més racionalment el temps.
 
 
 
 
Millora la qualitat educativa.
 
 
 
 
Millora la coordinació dels agents educatius.
 
 
 
 
Grau d’adequació dels horaris a les necessitats educatives
0
1
2
3
El meu fill/a ha millorat el seu rendiment acadèmic
 
 
 
 
El temps d'esplai és adequat.
 
 
 
 
El nombre de sessions diàries és l'adequat
 
 
 
 
L’activitat d’hàbits saludables per tal de menjar fruita és beneficiosa.
 
 
 
 
Els alumnes arriben més cansats que abans (amb l’horari partit).
 
 
 
 
Funcionament del menjador.
0
1
2
3
L'horari del menjador és l'adequat.
 
 
 
 
La disponibilitat horària per arreplegar els alumnes és beneficiosa.
 
 
 
 
El servici de menjador ha mantingut la seua qualitat.
 
 
 
 
Atenció a les famílies i conciliació familiar
0
1
2
3
L'horari de tutoria facilita la comunicació amb les famílies.
 
 
 
 
L'horari facilita la flexibilitat amb el contacte amb els tutors.
 
 
 
 
Millora la relació amb les famílies.
 
 
 
 
El nou horari em facilita passar més temps als meus fills.
 
 
 
 
Els meus fills tenen més disponibilitat per anar a activitats de fora del col·legi (ex. Conservatori, acadèmies, activitats esportives, etc.)
 
 
 
 
Resposta a les necessitats educatives especials. (Sols per als usuaris dels servicis)
0
1
2
3
S'ha atès correctament els alumnes de PT. (Pedagogia Terapèutica)
 
 
 
 
S'ha atès correctament els alumnes de AL. (Audició i llenguatge)
 
 
 
 
L'horari afecta en els reforços educatius als alumnes.
 
 
 
 
L'horari afavoreix el suport del gabinet psicopedagògic
 
 
 
 
Activitats extraescolars de caràcter voluntari i gratuït.
0
1
2
3
Les activitats són adequades a les necessitats i característiques dels alumnes que hi assisteixen.
 
 
 
 
L'organització dels tallers ha sigut l'adequada.
 
 
 
 
La participació dels alumnes en els tallers ha sigut productiva
 
 
 
 
S’afavoreix l’ús i ensenyament de les llengües cooficials.
 
 
 
 
Les activitats afavoreixen la diversitat i la igualtat de gènere.
 
 
 
 
Les activitats eduquen en valors propis del centre.
 
 
 
 
Les instal·lacions del centre són adequades per a desenvolupar aquestes activitats.
 
 
 
 
Actuacions formatives per a la comunitat escolar
0
1
2
3
L'horari afavoreix la formació de les famílies.
 
 
 
 
Metaavaluació: Creus que deuria aparèixer algun ítem més? Especifica quin.
 
 
Altres aportacions:
 
 
 
 
 
MODEL D’ENQUESTA PER ALS ALUMNES:
 
Aquesta enquesta es passaria als alumnes de 5é a 6é d’EP.
 
Valoreu del 0 al 3 els següents ítems (0=molt en desacord, 3=molt d’acord)
 
ÍTEMS QUE AVALUAR
Valoració
Àmbit d’aplicació
0
1
2
3
Aplicar l’horari de jornada continua ha sigut positiu per als alumnes de Primària.
 
 
 
 
Projecte de l’organització de la jornada escolar
0
1
2
3
Amb aquest horari s’aprofita millor el temps.
 
 
 
 
Es millora la qualitat de la meua educació.
 
 
 
 
Millora la coordinació dels mes mestres.
 
 
 
 
Grau d’adequació dels horaris a les necessitats educatives
0
1
2
3
He millorat el meu rendiment acadèmic.
 
 
 
 
El temps d'esplai és adequat.
 
 
 
 
El nombre de classes diàries és l'adequat.
 
 
 
 
L’activitat d’hàbits saludables per tal de menjar fruita és beneficiosa.
 
 
 
 
Em trobe cansat al finalitzar les classes a migdia.
 
 
 
 
Funcionament del menjador. (Sols per a usuaris)
0
1
2
3
L'horari del menjador és l'adequat.
 
 
 
 
La disponibilitat horària per tornar a casa és l’adequada.
 
 
 
 
El servici de menjador ha mantingut la seua qualitat.
 
 
 
 
Atenció a les famílies i conciliació familiar
0
1
2
3
L'horari de tutoria facilita la comunicació dels meus pares i mestres.
 
 
 
 
L'horari facilita la flexibilitat amb el contacte dels meus pares amb els tutors.
 
 
 
 
Millora la relació amb la meua família.
 
 
 
 
El nou horari em facilita passar més temps amb els meus pares i germans.
 
 
 
 
Tinc més disponibilitat per anar a activitats de fora del col·legi (ex. Conservatori, acadèmies, activitats esportives, etc.)
 
 
 
 
Resposta a les necessitats educatives especials. (Sols per a usuaris)
0
1
2
3
He pogut tindre l’atenció de la mestra de PT.
 
 
 
 
He tingut l’atenció de la mestra d’Audició i Llenguatge.
 
 
 
 
L'horari no ha afectat en les classes de reforç setmanals.
 
 
 
 
L'horari afavoreix el suport del gabinet psicopedagògic (orientadora)
 
 
 
 
Activitats extraescolars de caràcter voluntari i gratuït.
0
1
2
3
Les activitats són adequades a les meues necessitats i característiques.
 
 
 
 
L'organització dels tallers ha sigut l'adequada.
 
 
 
 
La participació en els tallers ha sigut productiva.
 
 
 
 
S’afavoreix l’ús i ensenyament de les llengües cooficials.
 
 
 
 
Les activitats afavoreixen la diversitat i la igualtat de gènere.
 
 
 
 
Les activitats eduquen en valors propis del centre.
 
 
 
 
Les instal·lacions del centre són adequades per a desenvolupar aquestes activitats.
 
 
 
 
Metaavaluació: Creus que deuria aparèixer algun ítem més? Escriu quin.
 
 
 
Altres aportacions:
 
 
 
 
MODEL D’ENQUESTA PER ALS PROFESSORS.
 
Valoreu del 0 al 3 els següents ítems (0=molt en desacord, 3=molt d’acord)
 
ÍTEMS QUE AVALUAR
Valoració
Àmbit d’aplicació
0
1
2
3
L’aplicació de la jornada continua ha sigut positiva a l’etapa d’infantil.
 
 
 
 
L’aplicació de la jornada continua ha sigut positiva a l’etapa de primària.
 
 
 
 
Projecte de l’organització de la jornada escolar
0
1
2
3
Millora el rendiment del nostre alumnat.
 
 
 
 
S’aprofita més racionalment el temps.
 
 
 
 
Millora la qualitat educativa.
 
 
 
 
Millora la coordinació dels agents educatius.
 
 
 
 
Grau d’adequació dels horaris a les necessitats educatives
0
1
2
3
Els alumnes han millorat el seu rendiment acadèmic
 
 
 
 
El temps d'esplai és adequat.
 
 
 
 
El nombre de sessions diàries és l'adequat
 
 
 
 
L’activitat d’hàbits saludables per tal de menjar fruita és beneficiosa.
 
 
 
 
Els alumnes arriben més cansats que abans (amb l’horari partit).
 
 
 
 
Funcionament del menjador.
0
1
2
3
L'horari del menjador és l'adequat.
 
 
 
 
La disponibilitat horària per arreplegar els alumnes és beneficiosa.
 
 
 
 
El servici de menjador ha mantingut la seua qualitat.
 
 
 
 
Organització de la jornada docent.
0
1
2
3
L'horari del professorat afavoreix la coordinació docent.
 
 
 
 
L'horari del professorat afavoreix la formació docent.
 
 
 
 
L'horari del professorat afavoreix la innovació educativa.
 
 
 
 
L'horari del professorat afavoreix la preparació de materials.
 
 
 
 
Atenció a les famílies i conciliació familiar
0
1
2
3
L'horari de tutoria facilita la comunicació amb les famílies.
 
 
 
 
L'horari facilita la flexibilitat amb el contacte amb els tutors.
 
 
 
 
Millora la relació amb les famílies.
 
 
 
 
Els meus alumnes tenen més disponibilitat per anar a activitats de fora del col·legi (Conservatori, acadèmies, activitats esportives, etc.)
 
 
 
 
Resposta a les necessitats educatives especials.
0
1
2
3
S'ha atès correctament els alumnes de PT. (Pedagogia Terapèutica)
 
 
 
 
S'ha atès correctament els alumnes de AL. (Audició i llenguatge)
 
 
 
 
L'horari afecta en els reforços educatius als alumnes.
 
 
 
 
L'horari afavoreix el suport del gabinet psicopedagògic (orientadora)
 
 
 
 
Activitats extraescolars de caràcter voluntari i gratuït.
0
1
2
3
Les activitats són adequades a les necessitats i característiques dels alumnes que hi assisteixen.
 
 
 
 
L'organització dels tallers ha sigut l'adequada.
 
 
 
 
La participació dels alumnes en els tallers ha sigut productiva
 
 
 
 
S’afavoreix l’ús i ensenyament de les llengües cooficials.
 
 
 
 
Les activitats afavoreixen la diversitat i la igualtat de gènere.
 
 
 
 
Les activitats eduquen en valors propis del centre.
 
 
 
 
Les instal·lacions del centre són adequades per a desenvolupar aquestes activitats.
 
 
 
 
Actuacions formatives per a la comunitat escolar
 
 
 
 
L'horari afavoreix l'assistència a l'oferta formativa del professorat.
 
 
 
 
L'horari afavoreix la formació de les famílies.
 
 
 
 
Metaavaluació: Creus que deuria aparèixer algun ítem més? Especifica quin.
 
 
Altres aportacions: