Replacement image used when flash does not load
Lunes - 23 Mayo 2022

INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2016-2017

 A continuació us deixem tota la informació referent al procés de matriculació per a les etapes d'Infantil, Primària i ESO. En el cas de qualsevol dubte, només heu de dirigir-vos a la Secretaria o Direcció del Centre i els atendrem de bon gust.

 

NORMATIVA

 

 
 
 

CALENDARI D'ADMISSIÓ

 


 

HORARI DE MATRÍCULA

 
Infantil – Primària:
Del 9 al 19 de maig
De dilluns a divendres 9 a 11 hores
En secretaria o direcció
 
 
Secundària:
Del 23 de maig al 2 de juny
De dilluns a divendres 9 a 11 hores
En secretaria o direcció
 
 
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 
PER A TOTS ELS SOL•LICITANTS:
 
ANNEX III - IMPRÈS DE SOL•LICITUD (Per duplicat)
 
ANNEX VI - CRITERI RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR
 
 
FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE DEL PARE, MARE O TUTOR.
 
FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA, DE TOTA LA UNITAT FAMILIAR.
 
FOTOCÒPIA D’UN REBUT RECENT D’AIGUA, LLUM, TELÈFON O CONTRACTE DE LLOGUER. Certificat d'empadronament (en cas es discrepància entre els domicilis entre el DNI i els rebuts o contracte de lloguer).
 
INFORME DE SALUT ESCOLAR (es pot presentar al formalitzar la matrícula).
 
SITUACIONS ESPECÍFIQUES (SI ÉS PROCEDENT): 
 
Fotocòpia Llibre Família Nombrosa en vigor
Fotocòpia discapacitat alumne/a o familiar 
Fotocòpia del Títol de Família Monoparental 
CertifICat simultaneïtat estudis (dansa o música) 
Acreditació esportista d'elit o alt rendiment
 
 
 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 
 
 
 
 

PLÀNOL ZONES INFLUÈNCIA

 
 
 
 
 

DELIMITACIÓ ÀREES D'INFLUÈNCIA

 
 
 
 

NOTA DISSEMINAT